Spacer wirtualny Gra panoramiczna
historia galeriaaktualności zabawy edukacja kontakt partnerzy i sponsorzy facebook
 
 2019.09.17 
Konkurs plastyczny Laurka na 10-te urodziny
Serdecznie zachęcamy do udziału w naszym urodzinowym konkursie plastycznym organizowany w ramach projektu „10/10 - cykl dostępnych wydarzeń na 10. urodziny Muzeum Dobranocek w Rzeszowie”, realizowanego w partnerstwie z Bajkowym Prywatnym Przedszkolem w Jaśle Miejskim, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Fundacją Podaruj Miłość w Boguchwale, Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowym dla Niesłyszących „Surdostal” w Stalowej Woli oraz Fundacją Kultury bez Barier w Warszawie.

Termin konkursu: (01.06-30.09.2019 r.)

Termin ogłoszenia wyników i wystawy pokonkursowej: (08.10-15.11.2019)

Uczestnicy: Konkurs „Laurka na 10 urodziny” skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w całym kraju i ma na celu popularyzację dobranocek.

Cel konkursu:

 kształtowanie wyobraźni twórczej oraz zainteresowań plastycznych
 popularyzowanie animacji jako sztuki oraz wzrost zainteresowania historią filmu animowanego i dobranockami wśród uczestników
 inspirowanie do pracy twórczej.Konkurs jest jednym z działań projektu „10/10 - cykl dostępnych wydarzeń na 10. urodziny Muzeum Dobranocek w Rzeszowie”, realizowanego z programu Kultura Dostepna.
Patronat medialny: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio VIA, Gazeta Codzienna Nowiny, nowiny24.pl, Gazeta Wyborcza w Rzeszowie, rzeszow.wyborcza.pl, Nasz Dom Rzeszów, Nauczyciel i Szkoła, resinet.pl, gdziecko.pl
Patronat honorowy: Fundacja Reksio

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Laurka na 10-te urodziny” 1. Organizatorem konkursu plastycznego „Ja i moje ulubione dobranocki” jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zwane dalej Organizatorem.
2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne płaskie wykonane w dowolnej technice na jednym arkuszu papieru. Uczestnik może dostarczyć Organizatorowi tylko jedną pracę.
Uwaga!
Ze względu na prezentację dzieł laureatów na wystawie pokonkursowej prosimy o nie składanie arkuszy papieru z pracami konkursowymi i nadsyłanie prac wyłącznie w formacie A3.
 Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: - przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
- klasy I-III szkoły podstawowej
- klasy IV-VIII szkoły podstawowej
 Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne na arkuszach papieru w formacie A3 (nie większa) i grubości całkowitej nieprzekraczającej 0,5 cm, przedstawiające dobranockowych bohaterów w formie laurki.
 Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 Jedna grupa przedszkolna/klasa może przesłać maksymalnie pięć prac (przy większej ilości uczestników prosimy o wewnątrzklasowe rozstrzygnięcie Konkursu i wybór najlepszych 5 prac reprezentujących klasę/oddział przedszkolny/ grupę w świetlicy itp.).

IV. Komisja Konkursowa  Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną w tym celu przez Organizatora.
 Spośród zgłoszonych prac Komisja wybierze trzy zwycięskie prace w każdej z kategorii wiekowej.
 Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy,
 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 Zwycięskie prace prezentowane będą na wystawie w siedzibie Muzeum Dobranocek oraz Bajkowym Prywatnym Przedszkolu w Jaśle.

V. Kryteria oceny prac
 twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
 sposób i technika wykonanej pracy
 ogólna estetyka wykonania prac
 stopień opanowania technik plastycznych
 samodzielność wykonania pracy.

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac
 Zabezpieczone prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie 01.06-30.09.2019 na adres: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów z dopiskiem: „Laurka na 10 urodziny”– konkurs plastyczny” z wybraną jedną kategorią: przedszkole, klasa I-III, klasa IV-VIII  Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
VII. Formularz zgłoszeniowy  Do każdej pracy należy dołączyć przyklejony na odwrocie formularz zgłoszeniowy/metryczkę ze zgodą Rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych zawierający następujące dane:
- imię, nazwisko uczestnika
- wiek
- klasa/grupa przedszkolna
- dokładne dane teleadresowe instytucji (przedszkole, szkoła, świetlica, inne) lub rodzica (jeśli pracę przesyła osoba prywatna)
- imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela lub rodzica (jeśli pracę przesyła osoba prywatna)
- e-mail wychowawcy/nauczyciela lub rodzica (jeśli pracę przesyła osoba prywatna)
- zamieszczone w Załączniku podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
 Metryczki należy przykleić na odwrocie pracy. Prace bez metryczek lub z niekompletnymi danymi nie będą oceniane.

VIII. Ogłoszenie wyników Konkursu Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych oraz profilu Facebook Muzeum Dobranocek oraz Dostępne Dobranocki w dniu 08.10. 2019 r.

IX. Inne postanowienia
 Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do Konkursu, np.: prace przestrzenne, płace płaskie nie na kartonie (drewno, metal, ceramika), w innym formacie niż A4, prace nie na temat, pozbawione formularza zgłoszeniowego/metryczki) Prosimy nie wkładać prac do koszulek, nie doklejać ramek i nie przesyłać listy zbiorczej uczestników.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
 Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na podany adres szkoły/przedszkola/domowy.
 Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem praw do prac na rzecz Organizatora.
 Organizator nie wysyła dyplomów za udział w Konkursie, za wyróżnienia oraz dla nauczycieli/opiekunów.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU (który musi być przyklejony na odwrocie pracy)
Imię i nazwisko uczestnika:
Wiek:
Klasa (w kategorii przedszkole prosimy o wpisanie: przedszkole)
Dane teleadresowe instytucji zgłaszającej e-mail instytucji zgłaszającej
Imię i nazwisko oraz e-mail wychowawcy/nauczyciela
Oświadczenie.
Oświadczam, że informacje przedstawione przeze mnie we wniosku konkursowym są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu plastycznego „Laurka na 10 urodziny” w szczególności z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy W Rzeszowie, akceptuję ten Regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez Muzeum Dobranocek w celu i zakresie określonym w ww. Regulaminem.
......................................................
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Poniższej informacji prosimy nie drukować i nie przesyłać z formularzem
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie z siedzibą: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów adres: iod1@erzeszow.pl;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie: e-mail: iod3@erzeszow.pl;
3) Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, tj. w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z powyższego Regulaminu, na podstawie art. 9 ust 2 pkt a) czyli na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Dane te będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu realizacji Konkursu i zostaną trwale usunięte po zakończeniu Konkursu;
4) Przysługują Pani/Panu następujące prawa do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania; • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych; • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; z zastrzeżeniem, że jeżeli na podstawach podanych wyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego krajowego lub Unii Europejskiej.
f) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Ogólnego rozporządzenia z obowiązującym prawem,
5) Podanie Administratorowi, przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z niniejszego regulaminu ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w przedmiotowym konkursie,
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa. Inne informacje: podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osobom trzecim, ani innym instytucjom, w kraju ani za granicą. Dostęp do danych osobowych mogą mieć jedynie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Konkurs plastyczny

 
   
Odtwarzaj Zatrzymaj Wyłącz