Deklaracja dostępności

                                      DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE

 

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.muzeumdobranocek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.01.21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.02.05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Brak informacji o rozmiarach plików do pobrania.
  2. Brak odpowiednich opisów obrazków.
  3. Nie wszystkie pliki do pobrania są w pełni dostępne cyfrowo.

Powyższe problemy redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować.

Multimedia opublikowane na stronie przed 23 września 2020 r. są wyłączone z ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.21 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Gątarska, edukacja@muzeumdobranocek.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 748 36 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna: utwardzona nawierzchnia przy dojściu do budynku; brak progów

i nierówności poziomów poszczególnych sal; korytarze, przejścia, dojście do eksponatów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, podjazd dla wózków; winda.

Dostępność edukacyjnawykwalifikowany personel w obsłudze osób z niepełnosprawnością; eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózku;  

Dostępność strony internetowej Muzeum Dobranocek w Rzeszowie: strona http://www.muzeumdobranocek.pl/ zapewnia dostępność cyfrową

Muzeum Dobranocek nie posiada parkingu

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

W muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się tabliczki w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących brajlu z oznaczeniem ekspozycji, windy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Na ekspozycji znajduje się tyflograficzny plan sal wystawienniczych z podpisami w brajlu. Plan jest umieszczony na wysięgniku z możliwością dostosowania wysokości po potrzeb osób na wózku.

Są także udogodnienia dla osób starszych, dzieci i rodzin (miejsce do odpoczynku na ekspozycji, opisy wydrukowane większą czcionką, napisy na dogodnej wysokości, szerokie przejścia miedzy salami wystawienniczymi, podgrzewacz do butelek, przewijak dla niemowląt).

Na ekspozycji znajdują się tyflografiki – termoformowalne odwzorowania eksponatów, które ułatwiają osobom słabowidzącym i niewidomym zwiedzanie, dzięki którym zwiedzający mogą także poznawać postaci z dobranocek przez dotyk.

Muzeum Dobranocek prowadzi profil Dostępne dobranocki https://www.facebook.com/Dost%C4%99pne-Dobranocki-1300906900006555 poprzez który komunikuje się z osobami zainteresowanymi dostępnymi działaniami instytucji.

Skip to content